FarmPharma AB genomför riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK för ökad utvecklingstakt

Styrelsen för FarmPharma AB (publ) (“FarmPharma” eller “Bolaget”), har beslutat om, och genomför en riktad nyemission av 776 000 aktier (”Nyemissionen”), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021. Det tillförda kapitalet ca 1,5 MSEK kommer att bidra till att ytterligare öka utvecklingstakten framförallt inom Eurostar program.

Idag, den 2 december 2021 hade styrelsen beslutat att emittera med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021, 776 000 aktier till två institutionella investerare till teckningskurs 2,0 SEK per aktie som motsvarar teckningskursen av units under företrädesemissionen i mars-april 2021 och utifrån detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka utvecklingstakten framförallt inom Eurostar program för utveckling av front-line produkt InterferOX. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet uppgår till cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader om ca 0,15 MSEK. De två nytillkomna aktieägarna är ej närstående till styrelse, ledning eller anställda.

För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till ca 5 procent, beräknat efter nyttjande av TO1 i oktober 2021. Nyemissionen medför att antalet aktier i FarmPharma ökar med 776 000, från 15 214 621 till 15 990 621. Aktiekapitalet i samband med emissionen ökar med 38 800 SEK till totalt aktiekapital 799 531,05 SEK.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post

FarmPharma AB genomför riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK för ökad utvecklingstakt

Styrelsen för FarmPharma AB (publ) (“FarmPharma” eller “Bolaget”), har beslutat om, och genomför en riktad nyemission av 776 000 aktier (”Nyemissionen”), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021. Det tillförda kapitalet ca 1,5 MSEK kommer att bidra till att ytterligare öka utvecklingstakten framförallt inom Eurostar program.

Idag, den 2 december 2021 hade styrelsen beslutat att emittera med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021, 776 000 aktier till två institutionella investerare till teckningskurs 2,0 SEK per aktie som motsvarar teckningskursen av units under företrädesemissionen i mars-april 2021 och utifrån detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka utvecklingstakten framförallt inom Eurostar program för utveckling av front-line produkt InterferOX. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet uppgår till cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader om ca 0,15 MSEK. De två nytillkomna aktieägarna är ej närstående till styrelse, ledning eller anställda.

För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till ca 5 procent, beräknat efter nyttjande av TO1 i oktober 2021. Nyemissionen medför att antalet aktier i FarmPharma ökar med 776 000, från 15 214 621 till 15 990 621. Aktiekapitalet i samband med emissionen ökar med 38 800 SEK till totalt aktiekapital 799 531,05 SEK.

More about FarmPharma:

FarmPharma AB operates in the development and distribution of veterinary products, and their first product is for prevention and treatment of bacterial and viral infections in cattle without the use of antibiotics. For more info please contact Irina Zaitseva, the company’s CEO.

Video presentation

Follow us on:

LinkedIn

Share this post